Статут

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПАМ'ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ (ІКОМОС)


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Український національний комітет Міжнародної ради з питаньпам'яток і визначних місць (ІКОМОС) - надалі Комітет - є міжнародною громадською організацією, яка на основі єдності інтересів об'єднує фахівців у галузі охорони, реставрації та використання культурної спадщини для реалізації основних завдань, поставлених Комітетом.

1.2. Комітет створений і діє на основі добровільності, рівноправності йогочленів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, чиннимзаконодавством України, ратифікованими Україною правовими документамиміжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи), законодавством тихдержав, на територію яких поширюється діяльність Комітету, Статутом Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІКОМОС) та цим Статутом.

1.4. Держава не відповідає за зобов'язаннями Комітету і Комітет невідповідає за зобов'язаннями держави. Комітет не відповідає за зобов'язаннями членів Комітету, рівно як члени Комітету не відповідають за його зобов'язаннями.

1.5. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Коміте­ту, так само як і втручання Комітету у діяльність державних органів, службових
осіб та у діяльність інших об'єднань громадян не допускається, крім випадків,передбачених законом.

1.6. Комітет для виконання своїх завдань може в установленому законом порядку створювати представництва, регіональні організації та осередки як натериторії України, так і за її межами.
Осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом, своїми положення­ми, які приймаються їхніми вищими керівними органами і затверджуються бюро. Для набуття прав юридичної особи осередки повинні зареєструватися в установленому законом порядку; без прав юридичної особи — легалізуватися шляхом повідомлення про заснування.

1.7. Повна назва Комітету українською мовою: Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІКОМОС) та/або Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS), скорочено: Український національний комітет ІКОМОС та/або Український національний комітет ІСОМОS, ІКОМОС -Україна, ІСОМОS - Україна.
Повна назва Комітету англійською мовою:
Ukrainе National Committee of International Council on Monuments and Sites
та/або
Ukrainian National Committee of International Council on Monuments and Sites, скорочено:
Ukrainе National Committee of ICOMOS
та/або
Ukrainian National Committee of ICOMOS,
National Committee ICOMOS-Ukrainе,
ICOMOS – Ukraine, Ukrainе – ICOMOS.
Абревіатури українською мовою:
УНК ІКОМОС, УНК ІСОМОS.
Абревіатури англійською мовою:
ICOMOS-UA, ICOMOS/UA, ICOMOS.UA.

1.8. Юридична адреса Комітету: м. Київ-70, Андріївський узвіз, 5/31.


II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Основною метою Комітету є сприяння охороні, реставрації та використанню пам'яток, ансамблів і визначних місць та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Для виконання своєї мети Комітет ставить перед собою такі завдання
— збирання та вивчення принципів і технологій у галузі охорони,
реставрації та використання пам'яток, ансамблів і визначних місць;
— сприяння прийняттю і впровадженню в життя міжнародних рекомендацій у галузі охорони, реставрації та використання пам'яток, ансамблів і визначних місць;
— інформування міжнародної громадськості про досягнення України в галузі вивчення, охорони і використання культурної спадщини та про методи реставрації і консервації пам'яток;
— сприяння державному контролю за станом охорони і використання пам'яток культури, їх реставрації та досліджень;
— співпраця на міжнародному і національному рівнях у створенні та розвитку центрів документації з охорони, реставрації і використання пам'яток, ансамблів і визначних місць;
— сприяння розробці навчальних та наукових програм підготовки фахівців у галузі охорони, реставрації та використання пам'яток, ансамблів і визначних місць.

2.3. Для виконання своїх завдань Комітет в установленому законом порядку:
— представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
— вносить пропозиції до органів влади з питань збереження культурної спадщини;
— розробляє і здійснює програми діяльності Комітету;
— пропагує свої ідеї та цілі;
— бере участь у проведенні конференцій, симпозіумів, виставок в
Україні та за кордоном із питань діяльності Комітету;
— здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку,встановленому законодавством.


III. ЧЛЕНСТВО КОМІТЕТУ

3.1. У Комітеті є індивідуальне, колективне та почесне членство. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та іноземні громадяни які є тільки фахівцями, котрі працюють у сфері охорони і реставрації пам'яток, у галузі історії архітектури, мистецтва, археології, історії, етнографії та інших наукових дисциплін і активно сприяють вирішенню проблем охорони культурної спадщини. Колективними членами Комітету є колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють мету та завдання Комітету і беруть активну участь у їх реалізації.
Почесними членами можуть бути громадяни, які мають визначні досягнення у справі охорони, консервації, реставрації та використання пам'яток і визначних місць. Звання почесного члена присвоюється загальними зборами Комітету. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.

3.2. Для вступу до Комітету: індивідуальний член подає заяву, а колективний член — рішення колективу підприємства, установи, організації до бюро Комітету. Рішення про вступ приймаються на загальних зборах Комітету.

3.3. Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають однакові права та обов'язки.

3.4. Члени Комітету мають право:
— обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Комітету;
— вносити пропозиції щодо напрямків і форм діяльності Комітету;
— брати участь у виконанні програм і заходів Комітету;
— брати участь у загальних зборах Комітету, спеціалізованих секціях, комісіях, наукових підкомітетах;
— користуватися інформацією і виданнями Комітету та ІКОМОСу, що знаходяться в резиденції.

3.5. Члени Комітету зобов'язані:
— брати участь у діяльності Комітету;
— дотримуватися положень цього Статуту;
— сплачувати членські внески не пізніше 1 травня поточного року.

3.6. Членство у Комітеті припиняється:
— при наявності заяви індивідуального члена чи рішення колективу колективного члена про вихід зі складу Комітету;
— за несплату внесків;
— за діяльність, несумісну із завданнями Комітету.
Рішення про виключення зі складу приймається загальними зборами Комітету.


IV. СТАТУТНІ ОРГАНИ КОМІТЕТУ

4.1 Вищим керівним органом Комітету є загальні збори. До компетенції загальних зборів входить:
— затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
— обрання президента, віце-президента (віце-президентів), членів бюро,
вченого секретаря, виконавчого директора та ревізійної комісії строком на 3 роки, не більше, ніж на 3 терміни підряд;
— прийняття рішень про вступ та вихід із членів Комітету, про створення
осередків Комітету;
— розгляд і затвердження плану роботи та кошторису витрат Комітету на
наступний рік;
— заслуховування щорічного звіту президента, членів бюро та ревізійної комісії про роботу та фінансову діяльність Комітету;
— визначення членів Комітету, яким надається право голосу на Генеральній Асамблеї ІКОМОСу;
— затвердження рішень бюро та ревізійної комісії;
— реалізація права власності Комітету;
— затвердження положення про ревізійну комісію та про діяльністьосередків Комітету;
— припинення діяльності Комітету.

4.2. Загальні збори проводяться не рідше, ніж один раз у рік і збираються президентом або за вимогою 1/3 членів Комітету. Рішення загальних зборів приймається голосуванням і є чинним, якщо за нього проголосувало більшість за умови кворуму - присутніх не менше 1/2 усіх членів Комітету та зареєстрованих письмових заяв про делегування голосів від відсутніх членів Комітету, що становить разом не менше 2/3 усіх членів. Жоден член Комітету не може мати більше двох голосів (крім власного).

4.3. У період між загальними зборами керівництво діяльністю Комітету здійснює бюро. До його складу входять президент, віце-президент (віце-президенти), вчений секретар, виконавчий директор та інші обрані на загальних зборах члени.
До компетенції бюро входить:
— оперативне управління діяльністю Комітету, підготовка та реалізація поточних і перспективних планів Комітету, здійснення фінансової діяльності;
— підготовка відповідної інформації для ІКОМОСу про діяльністьКомітету;
— підготовка зборів Комітету;
— розгляд пропозицій про зміни та доповнення до Статуту Комітету та підготовка їх до затвердження на загальних зборах;
— вирішення інших питань, які не входять до компетенції зборів.
Бюро збирається на свої засідання не рідше одного разу в квартал.
Засідання бюро правочинні за умови присутності не менше половини членів його складу, що представляють на основі письмових заяв не менше 2/3 його членів. Рішення приймаються більшістю голосів. Жоден член бюро не може мати більше двох голосів (крім власного).
При рівності голосів голос президента є вирішальним.

4.4. Президент Комітету головує на загальних зборах і засіданнях бюро; представляє Комітет у керівних органах ІКОМОСу, в урядових установах та інших організаціях, підписує документи від імені Комітету. За дорученням та у випадках відсутності президента його обов'язки виконує віце-президент.

4.5. Діяльність ревізійної комісії регулюється положенням, яке затверджується загальними зборами.

4.6. Для опрацювання окремих фахових проблем в рамках статутної діяльності та взаємодії з цих питань з відповідними Міжнародними комітетами ІКОМОСу рішенням бюро створюються секції як технічні органи Комітету.Склад секції затверджує бюро за пропозицією керівника відповідної секції наоснові заяв членів Комітету. Секції виконують програму, затверджену бюро, подають щорічний звіт про свою діяльність. Координує роботу секцій вчений секретар.


V. КОШТИ ТА МАЙНО КОМІТЕТУ

5.1. Кошти Комітету утворюються:
— за рахунок внесків його членів;
— із надходжень від прибутків із виробничої, господарської діяльності підприємств, госпрозрахункових установ і організацій, створених
Комітетом, та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству
України та цьому Статуту;
— із пожертв підприємств, організацій та приватних осіб в Україні й за кордоном.

5.2. Комітет набуває право на майно, передане йому засновниками,членами або державою в установленому порядку, набуте за рахунок членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а такожна майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Кошти Комітету використовуються для сплати внесків до Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць та виконання статутних завдань Комітету (проведення експертизи та моніторингу стану нерухомих об'єктів культурної спадщини, їх популяризації через видавничу діяльність, проведення конференцій тощо).

5.4. Комітет веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку,встановленому законом.


VІ.МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ

6.1. Комітет може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, втримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та відповідно до цього Статуту.


VII. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ

7.1. Комітет є юридичною особою, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та інші немайнові права, мати власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків; емблему, круглу печатку, штамп, власні бланки та іншу символіку, які затверджуються на засіданні бюро. Символіка реєструється в установленому порядку.


VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КОМІТЕТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються рішенням загальних зборів двома третинами присутніх делегатів. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації.


IX. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

9.1. Припинення діяльності Комітету може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Діяльність Комітету може бути припинена за рішенням загальних зборів, прийнятим більшістю 2/3 голосів від присутніх делегатів.
Реорганізація Комітету здійснюється відповідно до рішення загальних зборів.
Ліквідація Комітету здійснюється на підставі рішення загальних зборів чи суду. Питання ліквідації Комітету вирішуються ліквідаційною комісією, яка створюється загальними зборами.

9.2. Кошти та інше майно Комітету після його ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами і передаються іншій неприбутковій
організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Київ, 2008